build

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๖ ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๒๖ 

 

      สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ สมาชิกของสหกรณ์แห่งนี้ ส่วนใหญ่รับราชการ สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สำหรับประเภทของสมาชิก มี ๒ ประเภท คือ สมาชิก และ สมาชิกสมทบ การให้บริการแก่สมาชิก ได้แก่ การบริการรับฝากเงิน และการให้เงินกู้

 

anuchit ka
พล.อ.ท.อนุชิต  แก้วประสพ
ประธานกรรมการ
noi p
พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม
รองประธาน (1)
amnuay s
พล.อ.ต.อำนวย  สมวงศ์
รองประธาน (2)
wanchai b
น.อ.วันชัย  บุญภักดี
กรรมการ

man
น.อ.แมน  ปิยะอิศรากุล
กรรมการ

supachotte
น.อ.ศุภโชค  ชัยวงษ์
กรรมการ

vorachart
น.อ.วรชาติ  ทองศิริ
กรรมการ

wanchai pu 
น.อ.วันชัย  พึ่งเจียม
กรรมการ
setthakorn
น.อ.เสฏฐกร  ชาตวัฒนานนท์
กรรมการ
tongkoon p
น.อ.ทองคูน  ปราณีตพลกรัง
กรรมการ
padung
น.อ.ผดุง  โกมุทฉาย
กรรมการ
suchart kla
น.อ.สุชาติ  กล่ำสกุล
กรรมการและเลขานุการ
sawat p
น.อ.สวัสดิ์  ปานกลาง
กรรมการ
jirasak thep
น.ท.จิรศักดิ์  เทพอัตถาพร
กรรมการ
mayuree m
น.ท.หญิง มยุรี  มีใหญ่
กรรมการและเหรัญญิก
 

 

คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. น.อ.วรชาติ  ทองศิริ
2. น.อ.วันชัย  พึ่งเจียม
3. น.อ.สุชาติ  กล่ำสกุล
4. น.ท.จิรศักดิ์  เทพอัตถาพร
5. น.ท.หญิง มยุรี  มีใหญ่
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
1. น.อ.ศุภโชติ  ชัยวงษ์
2. น.อ.ผดุง  โกมุทฉาย
3. น.อ.เสฏฐกร  ชาตวัฒนานนท์
4. น.อ.ทองคูน  ปราณีตพลกรัง
5. น.อ.สวัสดิ์  ปานกลาง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
     
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามหนี้สิน
1. น.อ.แมน  ปิยะอิศรากุล
2. น.อ.สุชาติ  กล่ำสกุล
3.น.อ.สวัสดิ์  ปานกลาง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
1. น.อ.วันชัย  พึ่งเจียม
2. น.อ.ผดุง  โกมุทฉาย
3. น.อ.สุชาติ  กล่ำสกุล
4. น.ท.จิรศักดิ์  เทพอัตถาพร
5. น.ท.หญิง มยุรี  มีใหญ่
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ 
     
คณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุการถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
1. น.อ.เสฏฐกร  ชาตวัฒนานนท์
2. น.อ.ทองคูน  ปราณีตพลกรัง
3. น.อ.ผดุง  โกมุทฉาย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

 

 

ที่ปรึกษาสหกรณ์
 
 
anyapat
ร.ท.หญิง อัญพัชญ์  สุริยวุฒิโยธิน 
 
     
 

ฝ่ายจัดการ สอ.ยศ.ทอ.

 

 
  arunrut b
น.อ.หญิง อรุณรัตน์ บุญเกษม
ผู้จัดการ
 
 
keasukol
น.อ.หญิง เครือสุคนธ์  คงสอน
ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
taweesak
พ.อ.อ.ทวีศักดิ์  ทรัพย์สุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นและเงินกู้
somjai
นางสมใจ  โพธิ์ทองนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
Douwjai
นางดวงใจ  ฉายาธรรม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
Ratchada
นางสาวรัชดา บุญล้อม
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ