ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกานตรัตน์ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐

 

 arrow ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุม

   arrow รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (ประชุมเมื่อ 14 พ.ย.61)

 

 สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนผ่านระบบสารสนเทศ

ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด  ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

sccl IT

ระบบสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Arrow forwardประกาศ เรื่อง ขอให้สมาชิกรับรองยอดหุ้น หนี้สิน เงินฝากออมทรัพย์ และตรวจสอบเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

Arrow forwardประกาศ เรื่อง งดรับฝาก - ถอน เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

Arrow forwardประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.๒๕๖๑

Arrow forwardประกาศ เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ

 

 รายงานการประชุม คณก.ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.

Arrow forward ชุดที่ ๓๖ ครั้งที่ ๑/๖๑, ชุดที่ ๓๖ ครั้งที่ ๒/๖๑

Arrow forward ชุดที่ ๓๖ ครั้งที่ ๓/๖๑, ชุดที่ ๓๖ ครั้งที่ ๔/๖๑

Arrow forward ชุดที่ ๓๖ ครั้งที่ ๕/๖๑, ชุดที่ ๓๖ ครั้งที่ ๖/๖๑

Arrow forward ชุดที่ ๓๖ ครั้งที่ ๗/๖๑, ชุดที่ ๓๖ ครั้งที่ ๘/๖๑

Arrow forward ชุดที่ ๓๖ ครั้งที่ ๙/๖๑, ชุดที่ ๓๖ ครั้งที่ ๑๐/๖๑

Arrow forward ชุดที่ ๓๖ ครั้งที่ ๑๑/๖๑, ชุดที่ ๓๖ ครั้งที่ ๑๒/๖๑

Arrow forward รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ออมทรัพย์ ยศ.ทอ.