Up

ประกาศราคากลาง

auction

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 1 ส.ค.60

Arrow forward ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสาร
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 236,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 6 พ.ย.60

Arrow forward ชื่อโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,400 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16 พ.ย.60

Arrow forward ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสาร
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 ธ.ค.60

Arrow forward ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสารชนิด ๕% ขนาดบรรจุกระสอบละไม่ต่ำกว่า ๕๐ กก.จำนวน ๒,๒๐๐ กระสอบ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖ู๔๐,๐๐๐ บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 เม.ย.62

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างคนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4 ธ.ค.60

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างแบบทดสอบ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,500 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 1 ธ.ค.60

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างคนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นฝ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 330,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4 ธ.ค.60

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นอส.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 10 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 308,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสาร
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์ปัญหาสอบภาควิชาการ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 284,620 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 ก.พ.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสาร 
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 13 มี.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารชนิด ๕% ขนาดบรรจุกระสอบละไม่ต่ำกว่า ๕๐ กก. จำนวน ๒,๒๐๐ กระสอบ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,596,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 เม.ย.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 132,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 พ.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 พ.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 ก.ย.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ก.ย.62

 
 
Powered by Phoca Download