เสวนาวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติแห่งอนาคต"

2561 02 13 Aพล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติแห่งอนาคต" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย

ภาพกิจกรรม...

พล.อ.ต.ผศ.ดร.พาห์รณ  สงวนโภคัย  ผอ.กกศ.รร.นนก., ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด  รูฟโฟโล  อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, น.อ.ฐากูร  เกิดแก้ว  ผอ.กกอ.ศวอ.ทอ.และ น.อ.กฤษณัส  กาญจนกุล  ผู้แทน นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ โดยมี พ.ต.หญิงชลรัศมี  งาทวีสุข ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในโอกาสนี้ พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม  รอง จก.ยศ.ทอ.ได้ให้เกียรติเข้าร่วมฟังการเสวนาด้วย เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ก.พ.๖๑,  ๐๘๓๐-๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ