ข่าวประชาสัมพันธ์ ยศ.ทอ.

2561 01 22 03

ball1แผนปฎิบัติราชการ ยศ.ทอ.ปี ๖๑ / ปี ๖๑-๖๔
ball1ปฏิทินการศึกษา ยศ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๑
ball1มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ball1ยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ. พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
ball1แนวทางปฏิบัติของ ยศ.ทอ.ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.ปี ๕๙
ball1อนุมัติใช้คู่มือประกันคุณภาพการฝึกอบรม ทอ.พ.ศ.๒๕๕๙
ball1ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
     arrowระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
     arrowระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

ball1ใบสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตร PME ต่างประเทศ
ball1คู่มือวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๘
ball1แผนแม่บทการจัดการความรู้ฯ (ปี 56-60)
ball1คู่มือการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖
ball1ระเบียบ ยศ.ทอ. ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาของ ยศ.ทอ. พ.ศ.2556
ball1กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการศึกษา และการรายงานผลการศึกษา ยศ.ทอ.
ball1ดาวน์โหลดโปรแกรม Anti Virus

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ