ระเบียบการศึกษา

        arrow  ระเบียบ ยศ.ทอ.ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาของ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๖

        arrow  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยวิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕

        arrow  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓

        arrow  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.๒๕๕๓

        arrow  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง พ.ศ.๒๕๕๒

        arrow  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโรงเรียนครูทหาร พ.ศ.๒๕๕๓

        arrow  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒

        arrow  ระเบียบ ยศ.ทอ.ว่าด้วยการให้นักเรียนจ่าอากาศเป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ