โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

rtafband

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เป็นโรงเรียนที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนเหล่าดุริยางค์ ให้กับกองทัพอากาศ ให้การฝึกศึกษาแก่นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (นดอ.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 3 ปี


คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร

          1. เป็นชายโสด หรือหญิงโสด อายุระหว่าง 15 - 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
          2. คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
          3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
          4. มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
          5. ไม่เคยมีสามี/ภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
          6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
          7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
          8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
          9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือสถาบันการศึกษาใดๆ
          10. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
          11. ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
          12. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้านักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
          13. ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
          14.โดยต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องมือดนตรี ดังนี้
               14.1 เป็นชาย
                      14.1.1 Bb Clarinet
                      14.1.2 Alto Saxophone
                      14.1.3 Tenor Saxophone
                      14.1.4 Trombone
                      14.1.5 Euphonium
                      14.1.6 Tuba
                      14.1.7 French Horn
                      14.1.8 Drum set(กลองชุด)/Xylophone
                      14.1.9 Double Bass
               14.2 เป็นชายหรือหญิง
                      14.2.1 Flute/Piccolo
                      14.2.2 Violin
                      14.2.3 Viola
                      14.2.4 Cello

 

การรับสมัคร
                     สมัครด้วยตนเอง ที่กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (ประมาณช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์)

 

การสอบคัดเลือก
          - การสอบ Pre-test ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบการปฏิบัติเครื่องดนตรี ในวันที่มายื่นใบสมัคร (หากไม่ผ่านจะไม่ออกบัตรประจำตัวผู้สอบให้) โดยมีการทดสอบดังนี้
          -scale (ไม่เกิน 4 sharp 4 flat)
          - การอ่านโน้ตดนตรีเบื้องต้น โดยอ่านทั้งชื่อโน้ตและการปรบจังหวะ

1. การสอบรอบแรกภาควิชาปฏิบัติเครื่องมือดนตรี ได้แก่

          - บทเพลงบังคับเลือก(ตามเครื่องมือ)
          - บทเพลงเลือก (ผู้สมัครเลือกมาเอง)
          - scale (4 sharp 4 flat)
          - sight reading
          - คำศัพท์ดนตรี
          - ear training and aural skill test 

2.การสอบรอบที่สองภาควิชาการ วิชาที่สอบ ได้แก่

          - วิชาทฤษฎีดนตรี
          - วิชาคณิตศาสตร์
          - วิชาภาษาอังกฤษ
          - วิชาภาษาไทย
          - วิชาวิทยาศาสตร์
          - วิชาสังคม

3. การตรวจร่างกายทางการแพทย์พิกัดสอบความถนัดและวิภาวะวิสัย

          - การตรวจร่างกายทางการแพทย์ เป็นการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายทั้งการตรวจโรคและความพิการที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ผลตรวจของคณะกรรมการที่กรมแพทย์ทหารอากาศแต่งตั้งในการตรวจครั้งนี้ ถือเป็นเด็ดขาด
          - การทดสอบสุขภาพจิต (สอบความถนัดและวิภาววิสัย) เป็นการตรวจสอบลักษณะบุคลิกภาพ แนวความคิด อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งผลการตรวจของคณะกรรมการในการตรวจถือเป็นเด็ดขาด

4.การสอบพละศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้

          - สถานีที่ 1 วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร ไม่เกิน 6 นาที
          - สถานีที่ 2 ลุก-นั่ง 30 ครั้งขึ้นไปต่อนาที
          - สถานีที่ 3 ดันพื้น 30 ครั้งขึ้นไปต่อนาที

5.การสอบการสัมภาษณ์ ท่วงที - วาจา เพื่อดูลักษณะท่าทาง และความเหมาะสมในการเป็นทหาร และความรู้ทั่วไปที่ควรทราบในวันที่ ได้แก่
          - การปฏิบัติตามคำสั่ง (ความเข้าใจคำสั่ง, ความรวดเร็ว,ความถูกต้อง, ความเข้มแข็ง และควบคุมอารมณ์)
          - ลักษณะทหาร (ความสมส่วน, ความสมบูรณ์ส่วนบน,ความสมบูรณ์ส่วนล่าง, ลักษณะการเคลื่อนไหว และความเหมาะสมส่วนรวม)
          - ท่วงทีวาจา (เสียงดัง, ไม่ติดอ่าง, ความชัดเจน, ความปกติของเสียงและความถูกต้องของภาษาพูด)
          - ปฏิภาณไหวพริบ (ความคล่องแคล่วในการตอบ, ตัดสินใจรวดเร็วถูกต้อง, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ความเชื่อมั่นในตนเอง และความคิดสร้างสรรค์)
          - ความรู้ทั่วไป (เกี่ยวกับตนเอง, การทหาร, กองทัพอากาศ, การเมืองและศาสนา, สังคม, วัฒนธรรม)


สิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

       1.   ได้รับจ่ายสิ่งของ อาภรณ์ภัณฑ์จากทางราชการ
       2.   ได้รับเบี้ยเลี้ยง และเงินเดือน ตามอัตรา ที่ทางราชการกำหนด

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา

       1.   ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี ได้รับเงินเดือน และสิทธิต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
       2.   ได้รับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       3.    มีสิทธิศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ โดยทุนส่วนตัว หรือทุนของกองทัพอากาศ ตามระเบียบของกองทัพอากาศ
       4.   มีสิทธิสอบเลื่อนวิทยฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
 

***  เว็บไซด์โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ : http://www.rtafband.com

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ