โรงเรียนจ่าอากาศ

atts

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       1.    เป็นชายโสด สัญชาติไทย
       2.    บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
       3.    สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า อายุ 18 - 20 ปี
       4.    มีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
       5.    ขนาดพิกัด ความสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เป็นโรค และความพิการตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

การสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

    สมัครทางอินเทอร์เน็ต  ประมาณเดือนธันวาคม เป็นต้นไป

***วิธีการสมัคร ติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนจ่าอากาศ  :   http://atts.rtaf.mi.th/  


หลักฐานประกอบการรับสมัคร

       1.    หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
       2.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
       3.    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
       4.    หลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.) (ถ้ามี)
       5.    หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรทหาร ข้าราชการหรือลูกจ้างที่ได้รับสิทธิพิเศษ (ถ้ามี)

 

หลักสูตรการศึกษา

           หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ  ระยะเวลาศึกษา 2  ปี

 

การสอบคัดเลือก

       1.    สอบภาควิชาการ  5 วิชา  (700  คะแนน)  [วิทย์ฯ 200  คณิตฯ 200  อังกฤษ 175  ไทย+สังคม 125]

       2.    สอบความถนัดและวิภาววิสัย  พลศึกษา  สัมภาษณ์  ตรวจร่างกายทางการแพทย์
              2.1  สอบความถนัดและวิภาววิสัย
              2.2  สอบพลศึกษา  5  สถานี  [ดึงข้อ 10 ครั้ง  วิ่ง 1,000 เมตร  ลุก-นั่ง 30 วินาที  ยืนอยู่กับที่กระโดดไกล  ว่ายน้ำ 50 เมตร]
              2.3  สัมภาษณ์  [การปฏิบัติตามคำสั่ง   ลักษณะทหาร   ท่วงทีวาจา   ปฏิภาณไหวพริบ   ความรู้รอบตัว]
              2.4  ตรวจร่างการทางการแพทย์


สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

        •    ขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

              1.    ไม่ต้องเสียค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตการศึกษา
              2.    ได้รับจ่ายสิ่งของ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ตามที่ทางราชการกำหนด
              3.    ประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ
              4.    ได้รับเบี้ยเลี้ยง และเงินเดือน ขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
              5.    ได้รับสิทธิในการคัดเลือก เป็นนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพอากาศกำหนด
              6.    รับการรักษาพยาบาล จาก โรงพยาบาลของรัฐ


       •      เมื่อสำเร็จการศึกษา

               1.    ได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรที่สำเร็จ
               2.    แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี
               3.    บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
               4.    รับเงินเดือน ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด
               5.    มีสิทธิสอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามความต้องการบรรจุกำลังพลในแต่ละปี เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด
 

***  เว็บไซต์โรงเรียนจ่าอากาศ : http://www.atts.rtaf.mi.th

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ