วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  กรมแพทย์ทหารอากาศ   

          เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลทหารอากาศ สนับสนุนงานบริการสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการและครอบครัวของกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไป

          ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลัก คือ ผลิตพยาบาลวิชาชีพ วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 ปณิธาน                 วิชาการดี จริยธรรมเด่น เน้นวินัย ใฝ่พัฒนาสู่สากล 
 อัตลักษณ์    งามสง่า
     - งาม หมายถึง งามกาย งามวาจา และงามใจ
     - สง่า หมายถึง สง่าอย่างทหาร สง่าด้วยความรอบรู้
 เอกลักษณ์    การพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบื้องต้น            

 

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งอยู่ที่ กม.ที่ 23 ถนนพหลโยธิน เลขที่ 171/2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.10220
ใกล้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เวลาราชการ เวลา 08.00-16.00 น. โทรศัพท์ 0-2534-8199, 0-2534-4197, 098-465-7966  โทรสาร 0-2534-8199 

เว็บไซต์: http://www.nc.rtaf.mi.th / http://www.facebook.com/nc.rtaf.mi.th   

 

การจัดการศึกษา

          วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาการพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับดี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) สังกัด กระทรวงกลาโหม ระดับดีมาก และผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ระดับดี  

          หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 4 หมวดวิชา ได้แก่ 
                    1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
                    2. หมวดวิชาเฉพาะ 
                    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
                    4. หมวดวิชาทหาร 
          นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้นำ และการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี ผู้จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร

          1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) 
          2. เป็นสตรีโสด หรือชายโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี 
          3. มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปูุ่ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่าบิดามารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
          4. มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

               สำหรับเพศหญิง น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

               สำหรับเพศชาย น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 161 เซนติเมตร และไม่มีรอยสักบนร่างกาย รอบอกไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร

           5. มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
           6. ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล จากการตรวจร่างกายโดยคณะกรรมการแพทย์ที่กองทัพอากาศแต่งตั้ง
           7. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
           8. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกหรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ
           9. ไม่เป็นผู้ถูกให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน เนื่องจากความประพฤติ
         10. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

จำนวนนักเรียนที่รับ แยกตามประเภททุน ได้แก่  ทุนกองทัพอากาศ และทุนส่วนตัว ทั้งนี้ จำนวนแต่ละประเภททุนให้ติดตามในรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละปี

 

การคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

       1. คะแนนวิชาการ ใช้คะแนน 4 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) ความถนัดทาง
วิชาชีพ (Professional Aptitude Test) วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์: PAT2) และผลการสอบทางการศึกษา
แห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

       2. ผู้ทีผ่านการคัดเลือกคะแนนวิชาการจะได้รับการตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบพิเศษ

การรับสมัคร

         •ช่วงต้นเดือน มกราคม ถึงปลายเดือน มีนาคม


สิทธิที่ได้รับระหว่างการศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษา

•นักเรียนทุนกองทัพอากาศ

      1. ศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
      2. ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนดังนี้ เบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาท ทุกชั้นปี
          และเงินเดือน ชั้นปีที่หนึ่ง  3,070 บาท
                            ชั้นปีที่สอง  3,270 บาท 
                            ชั้นปีที่สาม  3,470 บาท
                            ชั้นปีที่สี่     3,670 บาท
      3. เครื่องแต่งกาย ที่พัก การรักษาพยาบาลและสิทธิอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
      4. มีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากองค์กร กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และมูลนิธิต่างๆ
      5. เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานยศเป็น นายทหารสัญญาบัตร ยศเรืออากาศตรี และบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ตามข้อผูกพันและสัญญาที่ทำไว้กับกองทัพอากาศ

•นักเรียนทุนส่วนตัว

      1. ได้รับสวัสดิการตามที่วิทยาลัยกำหนด
      2. มีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากองค์กร กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และมูลนิธิต่างๆ
      3. ได้รับการตรวจสอบภาพร่างกายประจำปี
      4. เมื่อสำเร็จการศึกษาไม่มีข้อผู้พันกองกองทัพอากาศ
 

***  เว็บไซด์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ : http://www.nc.rtaf.mi.th

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ