โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

nkrafalogo thai

การสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ    โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัคร

         •ทางไปรษณีย์ ประมาณเดือน มกราคม ของทุกปี

         •ด้วยตนเอง ประมาณเดือน มีนาคม ของทุกปี

         •จัดสอบคัดเลือกประมาณต้นเดือน เมษายน ของทุกปี

ผู้สมัครจะต้องสอบคัดเลือกวิชา   ดังต่อไปนี้

       1.คณิตศาสตร์

       2.วิทยาศาสตร์

       3.ภาษาอังกฤษ

       4.ภาษาไทย และสังคมศึกษา           

         เมื่อสอบภาควิชาการผ่านแล้ว จะต้องสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย การตรวจร่างกาย พลศึกษา และสัมภาษณ์
 ด้วย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า

เป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ จะส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารเป็น เวลา 3 ปี จากนั้นจะ
เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนนายเรืออากาศต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

        1.จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

        2.อายุระหว่าง 14-17 ปี (นับตามพระราชบัญญัติการคัดเลือกทหาร)

        3.เป็นชายโสด สัญชาติไทย บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิด ต้องมีสัญชาติไทย

สิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ

        1.ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาล

        2.ได้รับอุปกรณ์การฝึกศึกษา เครื่องแต่งกาย เบี้ยเลี้ยง และเงินเดือนทุกคนจนจบการศึกษา

        3.เมื่อเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 หากมีผลการเรียนดี จะได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาในสถาบันทางทหาร และมหาวิทยาลัยของประเทศต่าง ๆ
           เช่น ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลี และออสเตรเลีย ประมาณปีละ 10 ทุน

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา

        1.ได้รับพระราชทานกระบี่จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด

        2.ได้รับปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต

        3.ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นเรืออากาศตรี

        4.บรรจุรับราชการตามหน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพอากาศ หากประสงค์จะศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถขอรับทุน
           ของกองทัพอากาศ ได้ทั้งใน และต่างประเทศ

        5.ได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 7,940 บาท หากได้รับการบรรจุเป็นนักบินประจำกองจะได้รับเงินค่า ฝ่าอันตราย 11,000 – 13,000 บาท และ
            ค่าผู้บังคับอากาศยาน 15,000 บาท
 

***  เว็บไซด์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช : http://www.nkrafa.ac.th/

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ