Up

ราคากลาง

auction

๑. ชื่อโครงการ จ้างสร้างแบบทดสอบวิภาววิสัย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,500.- บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 4 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  308,000 บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 2 คัน และ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก จำนวน 7 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นอส.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 124,000.- บาท

๑.  ชื่อโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  144,400.- บาท

๑.  ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 5 คัน และรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก จำนวน 22 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นฝ.ยศ.ทอ.

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  374,000.- บาท

๑.  ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 3 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000.- บาท ...ฯลฯ

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 2 คัน หน่วยงานเจ้าของโครงการ  รร.สธ.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  308,000.- บาท ...ฯลฯ

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 2 คัน หน่วยงานเจ้าของโครงการ  นอส.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  110,000.- บาท ...ฯลฯ

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 5 คัน หน่วยงานเจ้าของโครงการ  รร.นฝ.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  165,000.-  บาท ...ฯลฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 
 
Powered by Phoca Download

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ