Up

ราคากลาง

auction

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 4 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  132,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อพัสดุสายพลาธิการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  273,690 บาท

๑.  ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  552,000 บาท

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำแข็งอัตโนมัติ ขนาดการผลิต 500 กก./วัน จำนวน 1 เครื่อง  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  รร.จอ.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  288,750 บาท ...ฯลฯ

๑. ชื่อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการภาษา รร.จอ.ยศ.ทอ. จำนวน ๕ รายการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ฯ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  238,000 บาท

...ฯลฯ

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกศึกษาห้องปฏิบัติการทางภาษาของ ศภษ.ยศ.ทอ.จำนวน ๔ รายการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศภษ.ฯ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  306,100 บาท

...ฯลฯ

๑. ชื่อโครงการจ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 งาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  245,260 บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 6 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นม.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  330,000 บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 4 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  220,000 บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 6 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นม.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  330,000 บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 4 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  132,000 บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 3 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  198,000 บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 4 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  308,000 บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 3 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  165,000 บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 5 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นฝ.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  165,000 บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 5 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นฝ.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  330,000 บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 2 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ นอส.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  110,000 บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 2 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ นอส.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  110,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างสร้างแบบทดสอบวิภาววิสัย /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,500.- บาท

 
 
Powered by Phoca Download

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ