Up

ราคากลาง

auction

๑. ชื่อโครงการ ซื้อพัสดุสายพลาธิการ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรก.รร.จอ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 273,690 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 4 คัน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 132,000.- บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000.- บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 220,000.- บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 308,000.- บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับาอากาศขนาดใหญ่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 165,000.- บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับาอากาศขนาดใหญ่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นม.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 330,000.- บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ปัญหาสอบ  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 299,600.- บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000.- บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 308,000.- บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นฝ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 165,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างสร้างโรงคัดแยกขยะและบ่อหมักปุ๋ย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 206,063.00 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสาารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 6 คัน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นม.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องหั่นย่อยไม้สด ขนาด ๑๖ แรงม้า /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรก.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 185,800 บาท

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อกระดาษอาร์ตมันและกระดาษปอนด์ขาว /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 871,831.76 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างสร้างแบบทดสอบ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,500 บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 4 คัน หน่วยงานเจ้าของโครงการ  รร.สธ.ยศ.ทอ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  308,000.- บาท ...ฯลฯ

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 5 คัน  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นฝ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 330,000.- บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 5 คัน  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นฝ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 165,000.- บาท

๑. ชื่อโครงการจ้างขนส่งคนโดยสารโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 2 คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ นอส.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000.- บาท

 
 
Powered by Phoca Download

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ