Up

ราคากลาง

auction

 •  ชื่อโครงการ  จ้างขนส่งขนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  รร.นอส.ยศ.ทอ.
 • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  110,000 บาท
 • วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  10 ก.พ.61
 •  ชื่อโครงการ  ซื้อข้าวสาร เดือน ก.พ.๖๑
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  รร.จอ.ยศ.ทอ.
 • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  118,000 บาท
 • วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  8 ก.พ.61
 •  ชื่อโครงการ  ซื้อข้าวสาร เดือน ม.ค.๖๑
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  บก.ยศ.ทอ.
 • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  118,000 บาท
 • วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  30 ม.ค.61
 •  ชื่อโครงการ  จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  วทอ.ยศ.ทอ.
 • วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  198,000 บาท
 • วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  22 ม.ค.61

๑. ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 308,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นอส.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างคนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นฝ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 330,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างแบบทดสอบ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,500 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างคนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสาร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,400 บาท

๑. ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสาร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 236,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 144,400 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยการทัพอากาศ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาด โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์ภาษา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 180,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 244,000 บาท

๑. ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 429,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ