ระบบการศึกษาของทหารอาชีพ

PROFESSIONAL MILITARY EDUCATION : PME

โดย นาวาอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาสน์

วัตถุประสงค์

    1.  เพื่อให้เห็นคุณค่าของความเป็นมืออาชีพทางทหาร ระบบการศึกษาของทหารอาชีพ และสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
    2.  เพื่อชี้ให้เห็นถึงปรัชญาการศึกษาของระบบฯ และปรัชญาการศึกษาของสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
    3.  เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของระบบการศึกษาของทหารอาชีพ ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกของขั้นตอนการพัฒนาระบบการเรียนการสอน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการสงคราม

MOOTW : MILITARY OPERATION OTHER THAN WAR

โดย นาวาอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาสน์

" หน้าที่สำคัญของทหาร ดูกันผิวเผินก็คือ การรบ หรือ การทำสงครามต่อสู้กับศัตรูของชาติ แต่ถ้าดูกันให้ชัดตามความจริงแล้ว หน้าที่รบเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะการป้องกันรักษาเอกราชอธิปไตย และ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้น นอกจากจะต้องมีกำลังรบที่เข้มแข็งแล้ว ยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้บ้านเมืองเกิดความเจริญมั่นคงทุกๆ ด้านอยู่ตลอดเวลาด้วย ทหารจึงต้องรับภาระสำคัญอีกประการหนึ่งด้วย ควบคู่ไปกับการรบ ได้แก่ การพัฒนา ซึ่งหมายถึง การพัฒนาด้่านกิจการทหารโดยตรง และด้านอื่นๆ ทั้งหมดเท่าที่ทหารจะสามารถร่วมมือช่วยเหลือได้ ...  "

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม ...

การปฏิวัติทางเทคนิคของทการ และ การเปลี่ยนแปลงหลักนิยม

โดย พันตรี แกรี่ ดี เบิร์ก (Gary D.Burg) และ กัวลิบี้ (Gus Liby)

 

" สงคราม คือ การรบกันของหลักนิยมเสมอมา ผู้ที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่จักรับเอาแนวคิดของหลักนิยมใหม่มาใช้ ในขณะที่ข้าศึกยังมัวงมโข่งอยู่ "

จอร์น เอ. วอร์เดน ที่สาม, The Air Campaign (การยุทธทางอากาศ)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

ย้ายภูเขาไปอ่าว

Moving Mountain : Lesson on Leadership and Logistics from the Gulf War

Lt.General William G. Pagonis

 

ย้ายภูเขาไปอ่าว : การส่งกำลังบำรุงในสงครามอ่าวเปอร์เซีย

เรียบเรียงโดย น.อ. ม.ล. สุปรีชา กมลาสน์

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

ความท้าทาย และ โอกาส

AFTERWARD : CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Colonel John A Wallden III, USAF (ret.)

President, VENTURIST, Inc., Montgomery, Alabama


แปลและเรียบเรียงโดย

นาวาอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาสน์

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

สัมมนาวิชาการกองทัพอากาศ

•  ความมั่นคงแห่งชาติ
•  หลักนิยมทางทหาร
•  คุณลักษณ์ของนภานุภาพ
•  แกนความสามารถของนภานุภาพ
•  การบริหารกองทัพอากาศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

Copyright © by Academic Resources Division | พัฒนาโดย... กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ